آشنایی با فعالیت ها

– راهبرد های محوری  اداره کل امور عشایر استان

۱- ارتقاء شاخص های توسعه انسانی .

۲- اهتمام درتعامل عشایر و منابع طبیعی و تاثیر آن در حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار.

۳- شناسایی، سازماندهی و بکار گیری عناصر موثر در ساماندهی کوچ ومدیریت چرا.

۴- ساماندهی به مدیریت بومی، تثبیت حقوق عرفی وافزایش مشارکت موثر عشایر.

۵- حفظ و بهبود شیوه معیشت عشایر و اقتصادی نمودن دامداری آنان.

۶- توسعه و بهبود واشتغال،ارتقاء بهره وری و تنوع بخشی به تولید ومنابع درآمدی در مناطق عشایری.

۷- تدوین و ترویج فرهنگ دانش بومی ومهارت های خاص عشایر.

۸- زمینه سازی، متناسب سازی و بکارگیری فناوری در جامعه عشایری.

۹- توسعه صنعت گردشگری در مناطق عشایری.

۱۰- توسعه آموزش و فراهم نمودن زمینه تحقیقات و مطالعات در جامعه عشایری.

۱۱- ساماندهی و اسکان عشایر داوطلب در مناطق مستعد.

نیازها جهت نیل به اهداف ورسالتهای اداره کل:

  • افزایش اعتبارات تملک سرمایه ای
  • جذب نیروی متحصص ومجرب با توجه به چارت تشکیلاتی وهمچنین ریزش نیروهای موجود به علت بازنشستگی به نحویکه تاپایان برنامه پنجم قریب به ۱۵نفر ازنیروهای اداره کل بازنشسته میگردند .

۳- ارتقاء سطح علمی و تخصصی نیروهای انسانی موجود و ارائه آموزشهای لازم  .

۰۱-فروردین ماه-۱۳۹۵

1,717

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲