آشنایی با فعالیت های ما

با توجه به اینکه عشایر کشور، خود به عنوان یک جامعه مستقل و مهم محسوب می‌شود و خدمت به آنها نیاز به تخصص‌های مختلف دارد، بر اساس آیین نامه ساماندهی عشایر، مصوب هیأت محترم وزیران، همه دستگاه‌های اجرایی کشور وظیفه دارند همانند جوامع شهری و روستایی به آنها خدمت ارائه کنند.

با این حال، ارائه خدمات به عشایر صرفاً در اختیار و توان سازمان امور عشایر نیست. سازمان امور عشایر ایران به عنوان یک سازمان فرابخشی زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، به منظور ارائه خدمات لازم به عشایر، فعالیت‌های مختلفی را در قالب برنامه ساماندهی به کوچ و اسکان انجام می دهد که شامل پنج طرح اصلی زیر است:

۱- طرح عملیات اجرایی اسکان

۲- طرح ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان

۳- طرح مطالعات جامع ساماندهی مناطق عشایری

۴- طرح جایگزینی سوخت فسیلی

۵- نیازسنجی و ارائه نیازهای جامعه عشایری به سایر دستگاه ها

 

۰۱-فروردین ماه-۱۳۹۵

1,509

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲