نیازسنجی و ارائه نیازهای جامعه عشایری به سایر دستگاه های اجرایی

به منظور مديريت و تأمين حداقل خدمات به عشاير و حضور همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای ارائه خدمات در مناطق عشایری، «آیين‌نامه ساماندهي عشاير» در سال ۱۳۸۴ توسط دولت تصويب و ابلاغ شد.

سازمان امور عشایر وظیف دارد نسبت به نیازسنجی و ارائه نیاز های جامعه عشایری در همه زمینه های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی به سایر دستگاه های جهت برنامه ریزی، تأمین اعتبار و اجرای آن در کانون های اسکان و قشلاق های محل استقرار عشایری اقدام کند.

از زمان تصویب این آیین نامه تاکنون، خدمات بسیار ارزشمند و قابل توجهی توسط دستگاه‌های اجرایی به عشایر ارائه شده است که شایسته تقدیر است.

وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی از جمله دستگاه‌هایی هستند که نقشی بسیار پررنگ و موثر در مناطق عشایری داشته‌اند.

همچنین این سازمان به عنوان دبیرخانه شورای عالی عشایر وظیفه دارد اقدامات لازم را نسبت به اخذ گزارش عملکرد دستگاه های مختلف اجرایی در مناطق عشایری، ارزیابی، تحلیل و تلخیص آن و ارائه به شورای عالی عشایر برای تصمیم گیری انجام دهد.

جدول زیر، عملکرد دستگاه­های اجرایی را در مناطق عشایری در طول سالهای مختلف نشان می دهد.

تعداد خانوار بهره مند درصد رشد اعتبار( میلیارد ریال) تعداد پروژه شرح
۳۴۰۰ ۰ ۱۲۷ ۳۲۲ ۱۳۸۴
۱۳۷۰۰ ۳۷۷ ۶۰۶ ۱۰۰۰ ۱۳۸۵
۲۴۶۰۰ ۸۹ ۱۱۳۹ ۱۲۷۱ ۱۳۸۶
۳۱۶۰۰ ۹۷ ۲۲۴۸ ۲۷۰۹ ۱۳۸۷
۲۴۱۴۴ ۶ ۲۳۸۹ ۲۴۵۸ ۱۳۸۸
۲۷۲۰۰ ۲٫۵ ۲۴۵۰ ۲۴۱۰ ۱۳۸۹
۲۵۱۸۰ ۱٫۶ ۲۴۹۰ ۲۵۴۰ ۱۳۹۰
۱۴۹۸۲۴ ۱۱۴۴۹ ۱۲۷۱۰ جمع

۲۶-بهمن ماه-۱۳۹۴

1,418

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲