برگزاری جلسه طرح ویژه ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی به جامعه عشایری استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر چهارمحال و بختیاری:
مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری: منظور از خدمات فرهنگی و مذهبی آن دسته از خدمات، وظایف و مسئولیت هایی است که دستگاه ها و نهادهای فرهنگی بر اساس وظایف قانونی و ذاتی خود مجری آن بوده و موظف به ارائه آن خدمات به آحاد جامعه عشایری استان می باشند.
یحیی حسین پور افزود: از اهداف این طرح می توان به محرومیت زدایی، ساماندهی و ارتقای کیفیت زندگی و تعالی فرهنگی و معنوی عشایر، پاسداری از ارزش های اصیل و مواریث فرهنگی و معنوی و رشد و شکوفایی استعداد ها و ظرفیت های انسانی و نظام مند نمودن فرآیند شناخت، برنامه ریزی و اجرای خدمات فرهنگی و مذهبی برای عشایر استان اشاره نمود.
وی افزود این طرح مصوب هیئت محترم وزیران در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۹۵ می باشد که کلیه دستگاه های ۱۸ گانه مقرر در طرح، موظف به اجرای وظایف و تکالیف پیش بینی شده می باشند.
وی گفت دبیرخانه این طرح در سازمان امور عشایر کشور و در استانها، در اداره کل امور عشایر مستقر می باشد.
وی ابراز نمود کلیه دستگاه ها ونهادهای فرهنگی ذیربط موظف به تعیین شاخص های فعالیت ها و ارائه خدمات به جامعه عشایری استان می باشند.

08-نوامبر ماه-2017

648

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲