جمعیت عشایر استان

تعدادخانوار و جمعیت  عشایر استان

عشایر کوچنده استان طبق آخرین سرشماری در سال ۱۳۸۷ برابر ۱۴/۶ درصد جمعیت استان است.محل استقرار ييلاق۱۴۶۵۷ خانوار ۹۰۰۱۴ نفر جمعيت و محل استقرار قشلاقي۶۰۳۲ خانوار با۳۶۰۲۵ نفر جمعيت در استان چهارمحال و بختياري قرار داردودر تيرماه۱۳۸۷، محل استقرار ييلاقي۱۹۵۶۱ خانوار با۱۳۲۳۳۱ نفر جمعيت و محل استقرار قشلاقي۷۹۳۱ خانوار با۵۰۸۴۳ نفر جمعيت در استان چهارمحال و بختياري قرار دارد.

بر اساس اطلاعات بدست آمده ار سرشماري اجتماعي ـ اقتصادي عشاير كوچنده كشور در تيرماه۱۳۸۷،

شهرستان– ايل و
طايفه مستقل
دوره ييلاقي دوره قشلاقي
خانوار مرد و زن مرد زن خانوار مرد و زن مرد زن

 استان چهارمحال وبختياری

۱۴۶۵۷

۹۰۰۱۴

۴۷۰۲۰

۴۲۹۹۴

۶۰۳۲

۳۶۰۲۵

۱۸۶۵۸

۱۷۳۶۷

 شهرستان بروجن ۲۳۵ ۱۳۰۶ ۷۱۰ ۵۹۶ ۴۲ ۱۹۲ ۱۰۳ ۸۹
 ايل بختياري ۱۳۱ ۷۶۸ ۴۲۹ ۳۳۹ ۴۲ ۱۹۲ ۱۰۳ ۸۹
 ايل جرقويه ۶۲ ۳۳۹ ۱۸۱ ۱۵۸ ۰ ۰ ۰ ۰
 ايل قشقائي ۴۲ ۱۹۹ ۱۰۰ ۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰
 شهرستان شهركرد ۱۴۸ ۹۳۵ ۴۹۵ ۴۴۰ ۲ ۱۰ ۷ ۳
 ايل بختياري ۱۴۸ ۹۳۵ ۴۹۵ ۴۴۰ ۲ ۱۰ ۷ ۳
 شهرستان فارسان ۲۰۲ ۱۲۹۷ ۶۷۶ ۶۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
 ايل بختياري ۲۰۲ ۱۲۹۷ ۶۷۶ ۶۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
 شهرستان لردگان ۵۰۴۶ ۳۰۲۲۸ ۱۵۶۲۷ ۱۴۶۰۱ ۵۱۱۳ ۳۰۷۳۳ ۱۵۸۹۱ ۱۴۸۴۲
 ايل بختياري ۵۰۴۵ ۳۰۲۲۲ ۱۵۶۲۴ ۱۴۵۹۸ ۵۱۰۶ ۳۰۶۸۹ ۱۵۸۶۸ ۱۴۸۲۱
 ايل بويراحمد-سفلي ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲۰ ۱۲ ۸
 ايل جرقويه ۱ ۶ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰
 ايل قشقائي ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۲۴ ۱۱ ۱۳
 شهرستان اردل و کیار ۲۲۵۶ ۱۳۹۴۷ ۷۳۶۳ ۶۵۸۴ ۵۲۸ ۳۰۳۲ ۱۶۰۷ ۱۴۲۵
 ايل بختياري ۲۲۲۸ ۱۳۷۸۸ ۷۲۸۹ ۶۴۹۹ ۵۲۸ ۳۰۳۲ ۱۶۰۷ ۱۴۲۵
 ايل قشقائي ۲۸ ۱۵۹ ۷۴ ۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰
 شهرستان كوهرنگ ۶۷۷۰ ۴۲۳۰۱ ۲۲۱۴۹ ۲۰۱۵۲ ۳۴۷ ۲۰۵۸ ۱۰۵۰ ۱۰۰۸
 ايل بختياري ۶۷۶۶ ۴۲۲۷۷ ۲۲۱۳۸ ۲۰۱۳۹ ۳۴۷ ۲۰۵۸ ۱۰۵۰ ۱۰۰۸
 ايل قشقائي ۴ ۲۴ ۱۱ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰

 

 

15-فوریه ماه-2016

2,692

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲

العربية简体中文Englishفارسی