طرح ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان

این طرح با هدف ارائه خدماتی از قبیل راه‌سازی، تأمین آب شرب و همچنین زیرساخت‌های تولیدی به عشایر کوچنده کشور در مناطق ییلاقی و قشلاقی و در مسیر کوچ عشایر اجرا می‌شود.

علاوه بر آن، تسهیل در امر کوچ و استمرار زندگی کوچندگی، ارتقای میزان رفاه و برخورداری از امکانات و خدمات به منظور ایجاد عدالت در جامعه، افزایش میزان تولید و کاهش ضایعات و نیز جوان‌پسند نمودن کوچ از نتایج اجرای این طرح است.

جدول زیر، بخشی از فعالیت های انجام شده در قالب طرح ارائه خدمات پشتيباني به كوچندگان را در طول برنامه های مختلف نشان می دهد.

رديف پروژه واحد كار تا پايان برنامه سوم برنامه چهارم سال ۱۳۹۰ جمع
۱ آبشخور دام باب ۵۱۵۳ ۱۰۳۸ ۲۶۷ ۶۴۵۸
۲ لايروبي و مرمت قنوات رشته ۵۱۸۶ ۸۳۲ ۲۶۰ ۶۲۷۸
۳ بند خاكي مورد ۳۱۷ ۱۱ ۲ ۳۳۰
۴ بهسازي چشمه دهنه ۱۴۶۵ ۸۰۵ ۱۲۵ ۲۳۹۵
۵ آموزش عشاير نفر روز ۱۲۷۹۶۳۹ ۱۶۳۶۷۳ ۱۹۶۴۶ ۱۴۶۲۹۵۸
۶ نگهداري راه كيلومتر ۷۹۹۱۵ ۹۰۹۶۴ ۱۶۶۷۱ ۱۸۷۵۵۰
۷ راه‌گشایي كيلومتر ۲۶۱۴۸ ۶۱۸۳٫۵ ۱۵۱۶٫۰ ۳۳۸۴۸
۸ احداث راه عشايري كيلومتر ۲۵۶۸۴ ۳۹۵۶ ۱۲۰۱ ۳۰۸۴۱
۹ آبرساني با تانكر خانوار  /سال ۳۳۲۵۹۰ ۵۰۸۴۰۷ ۶۵۵۵۰ ۹۰۶۵۴۷
۱۰ سرويسهاي بهداشتي دستگاه ۱۶۳۰ ۱۵۴ ۵۵ ۱۸۳۹  
۱۱ حفر چاه حلقه ۲۰۵۷ ۸۵ ۴۱ ۲۱۸۳  
۱۲ احداث آب انبار متر مكعب ۷۴۶۵۳۳ ۱۲۲۱۸ ۱۰۳۶۵ ۷۶۹۱۱۶  
۱۳ تأسيسات خدمات عشايري مورد ۲۵۵ ۲۶ ۹۳ ۳۷۴  
۱۴ احداث انبار علوفه متر مربع ۳۵۳۲۷ ۱۴۲۷۰٫۵ ۲۳۷۸٫۰ ۵۱۹۷۶  
۱۵ احداث پل دهنه ۵۸۸ ۳۶۷ ۳۰ ۹۸۵

15-فوریه ماه-2016

1,773

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲

العربية简体中文Englishفارسی