مناقصه عمومي يك مرحله اي نوبت اول

اداره كل امور عشاير استان چهارمحال و بختياري به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجراي عمليات موضوع بند يك فراخوان حاضر را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي به يكي از پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

 • موضوع مناقصه:
  • تکمیل پمپاژ کشاورزیمسن شهرستان لردگان
  • حفر چاه احداث اتاقک موتور خانه – احداث اسکله (دیوار حائل)
 • مبلغ برآورد كارفرما جهت اجراي پروژه های ذیل:
  • برآورد كارفرما جهت تکمیل پمپاژ کشاورزی مسن ۶/۵۳۱/۰۲۰/۱۰۵ ریال
 • مدت و محل اجراي كار: مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجراي عمليات موضوع مناقصه از تاريخ ابلاغ كارفرما مبني بر شروع به كار پيمانكار به مدت ۴ ماه درمحل اجراي پروژه واقع در استان چهارمحال و بختياري شهرستان لردگان بخش مرکزی مي باشد.
 • ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه:
  • – ميزا ن سپرده شركت در مناقصه تکمیل پمپاژ کشاورزی مسن به مبلغ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
 • شرايط لازم جهت شركت در مناقصه: داشتن حداقل رتبه پايه ۵آب ابنیه از سازمان مديريت و برنامه ريزي- داراي گواهينامه ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده– داشتن توانايي مالي و ارائه تضمين شركت در مناقصه
 • مدت اعتبار پيشنهادها- از تاريخ گشايش پاكت هاي پيشنهاد به مدت ۳ ماه خواهد بود.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه صدرالااشاره در اسناد مناقصه درج گرديده است.
 • محل، زمان و مهلت دريافت اسناد متقاضياني كه امكانات و شرايط اوليه اين فراخوان را دارا هستند می توانند پس از چاپ نوبت دوم به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس http:setadiran.ir مراجعه نموده و دریافت اسناد مناقصه تا پیشنهاد مناقصه و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق انجام خواهد شد.

 

                        

روابط عمومي اداره كل امور عشاير استان چهارمحال و بختياری

19-آوریل ماه-2018

588

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲

العربية简体中文Englishفارسی