اگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي نوبت اول

اداره كل امور عشاير استان چهارمحال و بختياري به عنوان مناقصه گذار در نظر دارد اجراي عمليات موضوع بند يك فراخوان حاضر را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي به يكي از پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

 • موضوع مناقصه:
  • احداث ایلراه عشایری برد بردون سبزکوه شهرستان کیار.
 • مبلغ برآورد كارفرما جهت اجراي پروژه های ذیل:
  • برآورد كارفرما جهت اجراي پروژه احداث ایلراه عشایری برد بردون سبزکوه شهرستان کیار به مبلغ ۹/۹۹۹/۵۷۱/۳۰۴ ريال.
  • تامین اعتبار از محل ( اسناد خزانه اسلامی ) می باشد.

 

 • مدت و محل اجراي كار: مدت زمان در نظر گرفته شده جهت اجراي عمليات موضوع مناقصه از تاريخ ابلاغ كارفرما مبني بر شروع به كار پيمانكار به مدت سه ماه درمحل اجراي پروژه واقع در استان چهارمحال و بختياري شهرستان کیار بخش ناغان مي باشد.
 • ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه:
  • – ميزان سپرده شركت در مناقصه مرمت و بازسازی ایلراه عشایری برد بردون سبزکوه شهرستان کیار به مبلغ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال مي باشد.
 • شرايط لازم جهت شركت در مناقصه: داشتن حداقل رتبه پايه ۵راه و باند از سازمان برنامه و بودجه داراي گواهينامه ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده–  دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادرشده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -داشتن توانايي مالي و ارائه تضمين شركت در مناقصه (موضوع بند ۴)
 • مدت اعتبار پيشنهادها- از تاريخ گشايش پاكت هاي پيشنهاد به مدت ۳ ماه خواهد بود.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مناقصه صدرالااشاره در اسناد مناقصه درج گرديده است.
 • محل، زمان و مهلت دريافت اسناد متقاضياني كه امكانات و شرايط اوليه بند ۵ اين فراخوان را دارا هستند می توانند پس از چاپ نوبت دوم به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  http:setadiran.ir مراجعه نموده و دریافت اسناد مناقصه تا پیشنهاد مناقصه و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق انجام خواهد شد.

                        

روابط عمومي اداره كل امور عشاير استان چهارمحال و بختياری

16-آوریل ماه-2019

364

چاپ خبر تبدیل به PDF


ارتباط مستقیم با مدیرکل

مهندس یحیی حسین پور

تلفن مستقیم:   ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۲۹

فکس:    ۰۳۸۳۲۲۵۰۱۳۲

العربية简体中文Englishفارسی